Frisian Sayings

Frisian Sayings

Click here if you want to practice with these quotes

Bûter, brea en griene tsiis, hwa dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries
Butter, bread en green cheese, who can’t say this is not a real Frisian

Wy Friezen knibbelje allinnich mar foar God
We Frisians only kneel for God

Boat, skip, skiep is goed Ingelsk en goed Frysk
Boat, ship, sheep is good English and good Frisian

Dû moatst dy deljaan
You need to lay down (literal meaning)
Means: shut up

Leauw in dysels, in oar docht it net
Believe in yourself, no one else is doing it

As it net kin sa it moat, dan moat it mar sa it kin
If it can’t do it the way it should, then you should do it the way it can

De tiid hâldt gjin skoft
Time does not last

Hy is sa goed as bôle
He is as good as bread (literal meaning)
Meaning: He is a good person

Sa is it en net oars, hwant as it oars wie, wie it net sa
So it is and no different, what if it was different, it was not so
Another try: That’s how it is and not different, if it was different, it was not like that
….

Leafde is himmelsk, mar kin sear dwaan as de hel
Love is heavenly, but can hurt like hell

Leaver dea as slaef
Rather dead than slave

Wêr’t wy op de wrâld ek binne, oeral skynt deselde sinne
Wherever we are in the world, everywhere shines the same sun

As de iene hân de oare wasket, wurde se beide skjin
If one hand washes the other, they were both clean

Foarút is net altyd rjocht troch
Ahead is not always straightforward


Chapter Content